Słuchacze kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych są przygotowywani podczas studiów do zadań w zakresie planowania, projektowania oraz eksploatacji budowli i urządzeń, a także wykonywania zabiegów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą, ściekami i odpadami oraz podwyższaniu produkcyjności terenów rolnych, ochronie siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami, które są związane z gospodarczą działalnością człowieka. Program tych studiów uwzględnia zarówno przedmioty techniczne, jak i przyrodnicze.

W trakcie studiów:

Zagadnienia, które poruszane są podczas studiów na kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych:
- biotechnologia w gospodarce odpadami,
- chemia odpadów,
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- gospodarka odpadami przemysłowymi,
- materiałoznawstwo,
- podstawy prawne gospodarki odpadami,
- rekultywacja terenów zdegradowanych,
- systemy oczyszczania terenów.

Po studiach:
Absolwent po ukończeniu Gospodarki odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych może znaleźć zatrudnienie np.:
- w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziałach ochrony środowiska,
- w instytucjach i agencjach rolnych,
- w przedsiębiorstwach, które wytwarzających odpady,
- w zakładach gospodarki komunalnej,
- w firmach projektowych, zarządzających i realizujących przedsięwzięcia rekultywacyjne.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->