Ideą studiów na kierunku Geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia, metody analiz przestrzennych, metody zarządzania danymi przestrzennymi, podstawy prawne polskie i europejskie tworzenia oraz upowszechniania informacji geograficznej. Na studiach kształci się specjalistów, którzy sprostają wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych.

W trakcie studiów:

Absolwent Geoinformacji jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania podstaw funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działalności społeczno-ekonomicznej i kulturowej człowieka w czaso-przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej. Posiada przygotowanie do wykrywania i analizowania uwarunkowań i relacji pomiędzy elementami i systemami środowiska przyrodniczego, diagnozy ich stanu, tendencji zmian przeszłych, współczesnych i przyszłych oraz ich skutków. 

Po studiach:
Absolwenci proponowanej specjalności na kierunku geografii będą mogli znaleźć zatrudnienie na różnych polach zastosowań geoinformacji, m.in.:
na różnych szczeblach administracji samorządowej,
w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych służbach ochrony środowiska,
w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia,
w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych,
w biurach badania opinii społecznych,
w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej
Absolwenci Geoinformacji znajdą zatrudnienie:
- na różnych szczeblach administracji samorządowej,
- w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
- w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
- laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe);
- w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp.,
- przemysłowych służbach ochrony środowiska,w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia,
- w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
- w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
- w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
- w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych,
- w biurach badania opinii społecznych,
- w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->