Felieton: Obowiązki studenta

Table Of Contents

Obowiązki studenta są raczej lakonicznie opisane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. To samo tyczy się regulaminów naszych uczelni. Obowiązki studenta są więc raczej rzeczą rozsądku, niż zgodności z jakimiś konkretnymi przepisami prawa. 

Zajęcia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Nie jest odkrywcze stwierdzenie, że pierwszym, podstawowym i najważniejszym obowiązkiem studenta jest uczyć się. W jaki sposób nauka odbywa się w trakcie studiów? Oczywiście poprzez uczestnictwo w zajęciach. I tu mamy już pierwszą małą pułapkę. Wielu bowiem studentów nie rozróżnia zajęć obowiązkowych od nieobowiązkowych. W większości polskich uczelni regulaminy studiów stanowią, że nawet udział w wykładach jest obowiązkowy. Tylko nieliczne, najczęściej państwowe uczelnie, pozostawiają studentom pewną dowolność. Warto pamiętać również o tym, że niektóre uczelnie nakładają na swoich studentów obowiązek uczestnictwa w niektórych działaniach dodatkowych, takich jak wykłady wydziałowe lub w innych imprezach organizowanych przez uczelnie. 

Terminowe zaliczenia

Jednym z najważniejszych obowiązków studenta jest uzyskiwanie zaliczeń oraz składanie egzaminów w odpowiednich terminach. Skąd wynikają terminy? Z dwóch rzeczy. Z harmonogramu roku akademickiego, czyli terminów sesji oraz indywidualnych czy też grupowych ustaleń z wykładowcą lub egzaminatorem. Przestrzeganie tych terminów jest bardzo ważne, ponieważ jakiekolwiek spóźnienie może spowodować nie tylko niezaliczenie przedmiotu, ale w pewnych wypadkach również skreślenie z listy studentów.

Praktyki zawodowe

Jeżeli studiuje się na kierunku określanym jako praktyczny, z pewnością zetkniecie się z praktykami zawodowymi. Są to praktyki, które mają przygotować Cię do realizacji konkretnego zawodu w ramach specjalności, w której studiujesz. Regulamin praktyk oraz harmonogram praktyk to dwa dokumenty które będą regulować wszystkie formalności związane z przyjmowaniem odpowiednich zaświadczeń i uzyskiwaniem zaliczenia tych praktyk.

Nieznajomość prawa szkodzi

Będąc studentem, musisz znać uwarunkowania prawne, które towarzyszą Twoim studiom. Przede wszystkim jest to ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku. Musisz także znać regulaminu studiów Twojej uczelni a także wszystkie swoje oraz uczelniane zobowiązania wynikające z umowy o naukę, którą podpisałeś w trakcie procesu rekrutacji.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję