Site logo

Podyplomowe prawo w Bydgoszczy

Podyplomowe o prawie - co warto wiedzieć?

Gdzie studiować podyplomowo prawo w Bydgoszczy?

Wszystkie studia podyplomowe prawnicze i dla prawników w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim

List view

Zobacz inne kierunki podyplomowe związane z prawem i administracją Bydgoszczy

Myślisz nie tylko o podyplomowych z prawa? Sprawdź wszystkie kierunki "podyplomówek" związane z tematyką prawniczą.

Czy warto studiować podyplomowo prawo w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim?

Zastanawiasz się nad "podyplomówką" związaną z tematyką prawniczą na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Podyplomowe studia prawnicze

Podyplomowe studia prawnicze to bardzo dobre rozwiązanie dla absolwentów jednolitych p4aqwniczych studiów magisterskich, którzy chcą wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie. Do wyboru jest bardzo wiele dziedzin prawa, takich jak: prawo gospodarcze, prawo międzynarodowe, prawo zamówień publicznych, prawo ubezpieczeniowe, prawo pracy, prawo medyczne czy prawo podatkowe. Do tego dochodzi możliwość poszerzenia wiedzy o szereg kompetencji miękkich z zakresu negocjacji, prawa humanitarnego, kontroli, audytu. Nabyta kompetencje bardzo przydają się w wykonywaniu późniejszych obowiązków.
Z uwagi na obserwowany współcześnie rozwój administracji zajęcia poświęcone są na zagadnieniach praw i obowiązków stron stosunków administracyjno-prawnych. Szczegółowo omówione zostaną przepisy wybranej dyscypliny specjalizacyjnej, które w przyszłości można wykorzystać w pracy.

Podyplomowe studia prawno-administracyjne
Podyplomowe studia prawno-administracyjne pozwalają absolwentom na dostosowanie się do wymogów ciągle zmieniającego się prawa. Studenci podczas zajęć nabywają wiedzy z zakresu aktualnych przepisów oraz z zakresu współpracy administracji z prywatną przedsiębiorczością owocującej lepszym zrozumieniem języka prawniczego i procedur, ułatwiając pracę obu zainteresowanym stronom, a w konsekwencji sprawiając, że założenie i prowadzenie własnej działalności nie będzie budziło tak wielu niepokojów. Podyplomówka została stworzona z myślą o: przedsiębiorcach, pracowników na stanowiskach kierowniczych, osobach zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, pracownikach administracji, asystentach zarządu.
Dzięki studiom absolwenci zyskają umiejętność płynnego rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą oraz zrozumienia trudnego języka prawnego i prawniczego.

Podyplomowe negocjacje i mediacje
Podyplomowe studia z zakresu negocjacji i mediacji powstały z myślą o osobach zainteresowanych tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym szczególnie do osób związanych z zagadnieniami z zakresu mediacji i negocjacji oraz sztuki komunikacji w zawodzie prawnika. Program realizowany jest zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów, tym samym stanowiąc świetne przygotowanie teoretyczne i praktycznie dla wszystkich osób pragnących specjalizować się w tej dziedzinie. W trakcie studiów słuchacze nabywają wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych i praktycznych rozwiązywania sporów, reguł negocjacji. Dodatkowo nabywają kompetencje miękkie z zakresu psychologii i prawnych metod rozwiązywania sporów. Dzięki czemu absolwent poszerza swoje kompetencje o prowadzenie negocjacji podczas sporów prawnych.

Podyplomowe prawo międzynarodowe
Podyplomowe studia z prawa międzynarodowe skierowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego w swojej pracy zawodowej, a także osób zainteresowanych prawem międzynarodowym. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego, dodatkowo zachodzą stałe i liczne zmiany w stosunkach między państwami. Zwiększa się rola organizacji międzynarodowych i umacnia pozycja jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw. A przy tym wszystkim rośnie znaczenie sądów międzynarodowych. Ta sytuacja na arenie międzynarodowej powoduje zapotrzebowanie na pracowników posiadających wiedzę z zakresu prawa ale również umiejętności analizy tendencji i przemian mających miejsce w czasach współczesnych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa międzynarodowego będzie doskonale przygotowany do poruszania się po przepisach prawa oraz będzie potrafił korzystać ze źródeł.

Podyplomowe zapobieganie przestępczości gospodarczej
Podyplomowe studia zapobieganie przestępczości gospodarczej ukierunkowane są na prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach.
W trakcie studiów realizowane są przedmioty z zakresu prawa gospodarczego oraz przestępstw skarbowych. Dodatkowo poznaje się stosowanie technik operacyjnych w obszarze przestępczości gospodarczej. Dzięki temu absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności z omawianego obszaru nauki. Nabywają kompetencji do rozstrzygania sporów pomiędzy podmiotami. Potrafią zidentyfikować sytuacje, w której dochodzi do nadużyć prawa.

Podyplomowe prawo zamówień publicznych
Podyplomowe studia z zakresu prawa zamówień publicznych są odpowiedzią na stale zmieniające się przepisy prawa oraz współczesny wyzwania w dziedzinie przetargów i zamówień. Zajęcia ukierunkowane są na kompleksowe wyjaśnienie problematyki prawa zamówień publicznych. Dodatkowo program studiów poszerzony jest o prawo administracyjne oraz część zagadnień prawa cywilnego. Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych, a także pracowników biorących czynny udział w komisjach przetargowych. Dzięki czemu absolwenci studiów podyplomowych na tym kierunku są wysokowykwalifikowanymi specjalistami, będąc bardzo atrakcyjnymi, poszukiwanymi kandydatami na rynku pracy.

Podyplomowa kontrola, nadzór, audyt
Podyplomowe studia z zakresu kontroli, nadzoru i audytu skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i audytu w szeroko rozumianej administracji publicznej. Przykładowe przedmioty: Zasady prowadzenia audytu, Ład organizacyjny, Standardy audytu, Karta audytu, niezależność i obiektywizm, Biegłość i należyta staranność zawodowa, Kodeks etyki audytora wewnętrznego, Organizacja audytu wewnętrznego. Studia podyplomowe na kierunkach związanych z audytem przygotowują do przeprowadzenia audytu i kontroli w różnych organizacjach i przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego. Zapewniają także zdobycie stosownych certyfikatów wymaganych przez prawo polskie. Absolwenci są bardzo poszukiwanymi i atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.

Podyplomowe prawo podatkowe
Podyplomowe studia na kierunku prawo podatkowe przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego. Poruszane zagadnienia będą przydatne w szczególności dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową. Polski system podatkowy ulega nieustannym zmianom i korektom. Zmieniane są obecne konstrukcje podatkowe, w tym te najważniejsze: PIT, CIT i VAT oraz Ordynacja podatkowa ale i wprowadzane nowe. Nowe przepisy są niezwykle trudne w interpretacji, jak i stosowaniu a kary za ich nieprzestrzeganie ogromne. Dlatego wiedza nabyta podczas studiów I i II stopnia powinna być stale aktualizowana o zmiany w przepisach.
Absolwent uzyskuje kompletną ale przede wszystkim aktualną wiedzę na temat prawa podatkowego, dzięki czemu może pełnić funkcję doradcy podatkowego.

Podyplomowe prawo medyczne
Podyplomowe prawo medyczne skierowane jest do osób związanych z medycyną i leczeniem oraz szeroko pojętą służbą zdrowia, w głównej mierze z myślą o lekarzach, pielęgniarkach i osobach reprezentujących inne zawody medyczne. Program studiów obejmuje problematykę szeroko pojętego prawa medycznego, stanowiącego dziedzinę interdyscyplinarną, na którą składa się prawo cywilne (materialne i elementy procedury), prawo karne (materialne wraz z elementami procedury), prawo administracyjne, prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe oraz zagadnienia z zakresu bioetyki i tzw. bioprawa. Absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku ma szeroką i aktualną wiedzę z zakresu prawa medycznego.

Podyplomowe prawo ubezpieczeniowe
Celem studiów podyplomowych na kierunku prawo ubezpieczeniowe jest podniesienie kwalifikacji i poszerzanie horyzontów w dziedzinie ubezpieczeń. Kierunek ten stanowi wyjście naprzeciw oczekiwań z jednej strony rynku pracy, a z drugiej osób aktywnych na rynku ubezpieczeń. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych: ubezpieczenia na życie, majątkowych i OC. Dodatkowo wiedzę poszerza się o zasady odpowiedzialności za szkodę, postępowanie przed sądami, podstawy publicznego prawa gospodarczego i inne przedmioty związane z branżą ubezpieczeniową. Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku prawo ubezpieczeniowe są wysokowykwalifikowanymi specjalistami w omawianej dziedzinie i są bardzo poszukiwani i atrakcyjni na rynku pracy.

Podyplomowe prawo własności intelektualnej
Rozwój technologii, oraz związana z tym faktem rozbudowa systemu prawnego powoduje, że podyplomowe studia z zakresu praw własności intelektualnej są niezwykle potrzebne.
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, znaków towarowych. Dodatkowo studia obejmują także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej. Absolwent podyplomowych studiów z prawa własności intelektualnej ma opanować najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej,jak również zapoznać się z aktualnymi regulacjami oraz tendencjami rozwoju w interdyscyplinarnej sferze tzw. prawa nowych technologii, która obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak przestępczość internetowa, ochrona elektronicznych baz danych, bankowość elektroniczna, czy też prawo telekomunikacyjne. Słuchacz po ukończeniu podyplomówki jest wysokowykwalifikowanym specjalistą z zakresu prawa własności intelektualnej.

Podyplomowe prawo pracy
Podyplomowe studia z zakresu prawa pracy przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków szkół wyższych, posiadający tytuł magistra lub równorzędny, którzy są zainteresowani problematyką prawa pracy. W ramach studiów słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwalają usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczyniają się do podniesienia efektywności pracy pracownika. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: prawo pracy, europejskie prawo pracy, ustalanie stosunku pracy, ochrona pracy, czas pracy, urlopy pracownicze i inne. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu specjalisty, menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie kadrami.

Podyplomowa pomoc humanitarna
Podyplomowe studia z pomocy humanitarnej mają na celu wykształcenie teoretyczne i praktyczne przyszłych pracowników humanitarnych, którzy chcą realizować swoje kariery w polskich lub międzynarodowych strukturach pozarządowych lub rządowych. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów. Program studiów obejmują takie przedmioty jak: wstęp do pomocy humanitarnej, moduły geopolityczny oraz prawny, w tym prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, a także moduł ogólny, podczas którego słuchacze poznają etyczne aspekty niesienia pomocy humanitarnej, główne zasady bezpieczeństwa personelu humanitarnego i podstawowe wytyczne dotyczące współpracy z mediami podczas kryzysów i konfliktów. Dodatkowo studenci zdobywają wiedzę z sektora pomocy humanitarnej oraz dużą praktykę. Absolwenci zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzystają w jednostkach administracji państwowej.

Studia podyplomowe w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Oferta studiów podyplomowych w Bydgoszczy również jest bardzo atrakcyjna. Na taki format studiów decydują się bardzo często osoby, które pragną podnieść swoje kwalifikacje. Dzięki temu mogą liczyć na awans lub zmienić pracę na lepszą. Krótki czas realizacji programu studiów podyplomowych oraz możliwość studiowania w weekendy, to duży atut dla osób aktywnych zawodowo. Z oferty studiów na uczelniach prywatnych i państwowych mogą skorzystać osoby, które zdobyły minimum wyższe wykształcenie na licencjacie lub studiach inżynierskich. Przed rozpoczęciem aplikacji na studia, warto zapoznać się z regulaminami poszczególnych uczelni i kierunków. W ramach studiów podyplomowych w Bydgoszczy, absolwenci mogą skorzystać z bardzo szerokiej gamy programów. Dużą popularnością cieszą się kierunki techniczne, ekonomiczne oraz biznesowe. W ofercie znajdują się kierunki z zakresu kompetencji miękkich, coachingu, administracji i nauk humanistycznych. Ukończenie studiów podyplomowych w Bydgoszczy to szansa na awans zawodowy oraz przebranżowienie się, dlatego z oferty tej korzysta wiele osób każdego dnia. Studia takie nie kolidują z pracą zarobkową oraz z obowiązkami rodzinnymi, co jest ich bezsprzecznym atutem.

Magisterskie uzupełniające studia prawnicze w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim

Dobrą alternatywą dla podyplomowych studiów związanych z prawem mogą być uzupełniające studia magisterskie dotyczące tematyki prawa i administracji. Zobacz, gdzie w Bydgoszczy i województwie Kujawsko-Pomorskim warto studiować prawniczo-administracyjną na kierunkach magisterskich.

Możliwości pracy dla prawników

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków prawniczych na bydgoskich i kujawsko-pomorskich uczelniach?

Zawód: burmistrz

Co to jest zawód burmistrz — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w polityce? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest burmistrz? burmistrz jest najważniejszym przedstawicielem władzy wykonawczej na terenie gminy miejskiej poniżej 100.000 mieszkańców lub gminy miejsko-wiejskiej. Jego odpowiednikiem

Czytaj więcej »

Zawód: pracownik cywilny w AW (Agencji Wywiadu)

Co to jest zawód pracownik cywilny w AW — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży pracownik cywilny w służbie mundurowej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest pracownik cywilny w AW?  Pracownik cywilny w AW (Agencji Wywiadu) może

Czytaj więcej »

Zawód: pracownik cywilny w policji

Co to jest zawód pracownik cywilny w policji — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży pracownik cywilny w służbie mundurowej? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód pracownik cywilny w policji? Pracownik cywilny w policji to osoba,

Czytaj więcej »

Praca po studiach prawniczych

Co zrobić, żeby otrzymać wymarzoną pracę jako prawnik? Cóż. To nie takie proste,bo nie ma jednego zawodu „prawnik”. Rekrutacja do pracy w zawodach prawniczych przebiega nieco inaczej niż w innych profesjach, to tzw. zawody regulowane, gdzie trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie, odbyć staż oraz zdać egzamin uprawniający do samodzielnego wykonywania zawodu. Dlatego będąc absolwentem kierunku prawo, należy zdecydować się na konkretną profesję, aby skoncentrować się na zdobyciu aplikacji. Osobna profesja prawnicza związana jest z funkcjonowaniem kleru i społeczności kościoła katolickiego. Do spraw tego typu upoważnia jedynie ukończenie studiów z prawa kanonicznego. Są jednak zawody prawnicze, do których dostęp jest bardziej otwarty oraz zawady łączące kompetencje prawnika z innymi obszarami – administracją, ekonomią i zarządzaniem, pedagogiką i psychologią. Rynek pracy jest zatem dość mocno nasycony osobami, które ukończyły studia prawnicze, można jednak śmiało powiedzieć, że najlepsi zawsze mają szanse.

 • Sędzia i pracownik sądu: Wiele osób uważa, że najbardziej szanowanym zawodem prawniczym jest sędzia. Jeśli nim zostaniesz – będziesz wydawać wyroki i postanowienia na podstawie prowadzonego postępowania cywilnego, karnego, administracyjnego, spraw gospodarczych, rodzinnych czy w sądach pracy. Jednak zanim nałożysz łańcuch sędziego, najpierw musisz pracować na niższych stanowiskach w sądzie, jako asesor sądowy, referendarz sądowy i asystent sędziego. A jeszcze wcześniej musisz z dyplomem magistra prawa, dostać się na ogólną aplikację prawniczą (aplikacja sędziowska trwa 3 lata, referendarska rok). Zawód sędziego jest tak bardzo poważany m.in. z powodu niezawisłości sądów. To znaczy, że sędzia jest nieskrępowany żadnymi poleceniami przełożonych podczas sędziowania i wydawania wyroku.
 • Prokurator (oskarżyciel) i pracownik prokuratury: Masz charakter bullteriera, chcesz z pasją ścigać przestępców i udowadniać podejrzanym winę? Ustaw kierunek kariery prawniczej na zdobycie stanowiska prokuratora. Oczywiście, zanim samodzielnie będziesz prowadzić śledztwo prokuratorskie i oskarżać przed sądem, musisz mozolnie wspinać się po stopniach kariery w prokuraturze, przez stanowisko asesora prokuratury czy asystenta prokuratora. Jako magister prawa musisz dostać się uprzednio na ogólną aplikację prawniczą (aplikacja prokuratorska trwa 3 lata). Warto przy tym wiedzieć, że stosunkowo łatwo przekwalifikować się z prokuratora na sędziego. A z drugiej strony – w polskich warunkach prokurator to urzędnik w służbie państwa, i obowiązują go zasady zależności służbowej. Może być np. oddelegowany na kraniec Polski właściwie z dnia na dzień.
 • Adwokat (obrońca) i pracownik kancelarii adwokackiej: Ach, zostać członkiem palestry – wzdycha niejeden ze studentów prawa. Inaczej mówiąc – chce zostać adwokatem (zaraz po odbyciu 3-letniej obleganej aplikacji adwokackiej). Wieść gminna bowiem niesie, że wśród zawodów prawniczych adwokaci opływają w dostatki. Rzeczywistość bywa nieco bardziej przyziemna, zwłaszcza zaraz po aplikacji i zdobyciu uprawnień do zostania „mecenasem”, bo adwokat to tzw. wolny zawód – nie może być zatrudniony na etacie. Bardzo często młodzi adwokaci albo znajdują swoje miejsce w większych kancelariach (gdzie obowiązuje tzw. kolejność dziobania) albo idą na własny rozrachunek i muszą samodzielnie szukać klientów (czytaj zarobku). Obowiązuje zakaz reklamowania usług adwokackich, zatem reputacja i kontakty osobiste są tutaj bezcenne. Jednak kiedy adwokat ciężko pracuje, jest zdolny, ma nieco szczęścia (albo koneksji rodzinnych – to często zawód „dziedziczony”), może liczyć na naprawdę ciekawą i dobrze płatną pracę.
 • Prawnik biznesowy, radca prawny i pracownik kancelarii radcowskiej: Radcę prawnego, podobnie jak adwokata można tytułować „mecenasem”. Kiedyś różnice były spore między jedną a drugą profesją. Jednak dzisiaj jest właściwie tylko jedna, i to na korzyść radcy prawnego, może on być (w przeciwieństwie do adwokata) zatrudniony na etacie w jakimś przedsiębiorstwie albo instytucji. Wtedy świadczy porady prawne i reprezentuje pracodawcę – jest “firmowym prawnikiem”. Reprezentuje także pracodawcę np. przed sądem cywilnym. Jednak jeśli radca prawny prowadzi samodzielnie kancelarię radcowską, to wtedy – jak za dotknięciem magicznej różdżki – może wykonywać te same czynności prawne, co adwokat. Czyli reprezentować klienta w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych. Aplikacja radcowska, wymagana do wykonywania tego zawodu trwa 3 lata.
 • Komornik sądowy i pracownik firmy windykacyjnej: Zawód komornika to ten z zawodów prawniczych, który nie cieszy się zbyt dobrą opinią w społeczeństwie. Nic dziwnego, bo czynności komornicze związane są z egzekucją długów. Zatem dłużnicy nie patrzą na komorników z dość oczywistych przyczyn, a wierzyciele narzekają na słabą efektywność kancelarii komorniczych w odzyskiwaniu zadłużenia. Jednak w zdecydowanej większości komornicy po prostu starają się odzyskać dla wierzycieli zaległe płatności na podstawie wyroku sądu. I trudno mieć o to do nich pretensję. Mówiąc bardziej formalnie – komornik stosuje przymus egzekucyjny w roszczeniach cywilnych. Poza tym komornik m.in. przeprowadza spis inwentarza (spisuje nieruchomości i majątek ruchomy) i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Komornik ma status urzędnika publicznego. Aplikacja komornicza trwa 2 lata.
 • Notariusz i pracownik kancelarii notarialnej: Notariusz to zawód prawniczy związany z oficjalnym zagwarantowaniem, że “jest jak jest”. To znaczy, jego zadaniem jest ustalić i potwierdzić, jak wyglądają fakty mające znaczenie prawne. Wydaje zaświadczenia (akty notarialne) odnośnie takich zdarzeń, jak umowa kupna-sprzedaży, darowizny, aktu poświadczenia dziedziczenia. Notarialnie potwierdza zgodność kopii i tzw. odpisów z oryginałem. Może także potwierdzić własnoręczności podpisów, daty czynności. Aplikacja notarialna trwa 3 lata i 6 miesięcy.
 • Rzecznik patentowy i pracownik kancelarii patentowej: Rzecznik patentowy to zawód prawniczo-techniczny. Rzecznik patentowy pracuje dla firm, instytucji oraz dla osób prywatnych w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej. Zajmuje się doradztwem i reprezentacją swoich mocodawców w przypadku patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, rysunków i modeli przemysłowych, znaków fabrycznych lub handlowych, nazw handlowych, oznaczenia pochodzenia geograficznego, chronionej nazwy pochodzenia, a także w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rzecznik patentowy zajmuje się przygotowaniem i składaniem wniosków o ochronę własności przemysłowej (np. objęcia ochroną patentową wynalazków). Może także występować w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, w wojewódzkich sądach administracyjnych, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Studia prawnicze pozwalają na zdobycie zawodu rzecznika patentowego, ale może wykonywać go także inżynier, przede wszystkim po studiach technicznych. Aplikacja rzeczniowska trwa 3 lata.
 • Legislator i prawnik w urzędach państwowych: Legislator to zawód prawniczo-administracyjny, pracuje dla władzy ustawodawczej i wykonawczej przy wydawaniu nowych aktów prawnych, takich jak ustawy, uchwały, rozporządzenia. Czyli w praktyce przygotowuje ich projekty, redaguje, opiniuje i ujednolica akty prawne, ocenia ich zgodność z obowiązującym prawem miejscowym, krajowym i europejskim oraz orzecznictwem i doktryną prawa. Legislator doradza takim instytucjom, jak Sejm, Senat, urzędy centralne, wojewodowie, organy samorządu terytorialnego (województwa, powiaty, gminy), ministerstwa, Rada Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji. Studia prawnicze pozwalają na zdobycie zawodu legislatora, ale można go wykonywać także po studiach administracyjnych. Aplikacja legislacyjna trwa jeden rok.
 • Kurator sądowy: Kurator sądowy to zawód prawniczo-pedagogiczny, wykonuje orzeczenia sądu dotyczące nadzoru nad osobami i rodzinami w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich. Wykonuje wobec swoich podopiecznych zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzy sądowi pracują zarówno z osobami pozostającymi na wolności (odwiedzając ich w domach), jak i w zakładach karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Studia prawnicze pozwalają na zdobycie zawodu kuratora sądowego, ale można go wykonywać także po studiach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, nauk o rodzinie. Aplikacja kuratorska trwa jeden rok.
 • Dyplomata, konsul i praca w dyplomacji: Dyplomata, konsul i inne zawody związane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi instytucjami polityki zagranicznej, to zawody prawniczo-politologiczne. Zatrudnienie w dyplomacji oznacza, że stajesz się oficjalnym przedstawicielem państwa za granicą lub instytucji organizujących tę pracę w Polsce, przede wszystkim w MSZ. Z jednej strony takie osoby pełnią funkcję szefów misji dyplomatycznych, czyli m.in. ambasadora, nuncjusza apostolskiego, posła, chargé d’affaires. Z drugiej strony pracują (zwykle na wcześniejszym etapie kariery) jako członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji. Wtedy posiadają stopień dyplomatyczny, np. radca – minister, radca, I, II lub III sekretarz, attaché. Studia prawnicze pozwalają na zdobycie zawodu związanego z działaniami międzynarodowymi na rzecz państwa (zwłaszcza w obszarze prawa międzynarodowego). Jednak karierę w dyplomacji można wykonywać także po studiach administracyjnych i humanistyczno-społecznych, np. po politologii. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna trwa jeden rok.
 • Prawnik – kanonista: Ścieżka kariery dla absolwentów kierunku prawo kanoniczne jest dość wąska, ale za to jest to jedyny kierunek studiów, który daje uprawnienia do spraw prowadzonych w sądownictwie kościelnym. Prawnicy – kanoniści (zarówno duchowni jak i świeccy) mogą pracować w systemie prawnym Kościoła Katolickiego jako sędziowie, obrońcy węzła małżeńskiego, promotorzy sprawiedliwości, notariusze, audytorzy, adwokaci kościelni. Są także przygotowywani do tego, aby pracować w kościelnych poradniach rodzinnych i prawnych. Mają kompetencje do pomagania w administrowaniu parafią (np. przy prowadzeniu kancelarii parafialnej czy pozyskiwaniu funduszy europejskich). Absolwenci prawa kanonicznego mogą także związać się w charakterze prawnika – kanonisty z „cywilnymi:” kancelariami adwokackimi, radcowskimi, notarialnymi. Bywa, że pracują w instytucjach finansowo-bankowych, w jednostkach administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego (zwłaszcza przy obsłudze kredytów dla parafii, czy pozyskiwaniu eurodotacji).
 • Polityk: Wykształcenie prawnicze to dobre przygotowanie do zaangażowania się w życie publiczne. Dzięki dobrej znajomości zasad prawnych rządzących polityką publiczną absolwent studiów prawniczych może robić skutecznie karierę na różnych poziomach aktywności: lokalnej (miejskiej, wiejskiej), gminnej, powiatowej, samorządowej, na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 • Urzędnik i pracownik instytucji publicznych: Wykształcenie prawnicze to dobre przygotowanie do pracy w administracji publicznej oraz całym sektorze publicznym. To przede wszystkim możliwość pracy w organach władzy publicznej: parlamencie (Sejmie i Senacie), administracji rządowej (w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich) oraz samorządowych (w sejmikach wojewódzkich, radach powiatów i gmin, urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin). Jednak instytucje publiczne to także wszelkie podległe urzędom jednostki: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, państwowe i samorządowe jednostki kultury i sztuki, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i instytucje edukacyjne. Zatrudnienie w instytucjach publicznych to również praca w funduszach np. Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Pracy, Narodowym Funduszu Zdrowia. Częścią sektora publicznego jest również sektor ubezpieczeń społecznych – ZUS oraz KRUS.
 • Prawnik-naukowiec: Jako absolwent studiów prawniczych możesz rozpocząć aktywność naukową na uczelni lub w instytucji badawczej. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie (po studiach magisterskich jednolitych lub „uzupełniających”), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z teorią i praktyką prawa.

Praca po studiach w Bydgoszczy i w kujawsko-pomorskim

Rynek pracy w Bydgoszczy jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. W związku z tym jeszcze chętniej decydują się oni na rozpoczęcie edukacji na tutejszych uczelniach, a następnie pozostają na lokalnym rynku pracy. W Kujawsko-Pomorskim mogą oni skorzystać z ofert około 200 tysięcy firm lub zdecydować się na budowę własnej marki. Obecnie stopa bezrobocia w Bydgoszczy wynosi 3,6% i jest prawie dwukrotnie niższa niż średnia krajowa. To sprawia, że absolwenci nie powinni mieć problemu z wejściem na rynek pracy i znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Dodatkowo w pobliżu znajduje się duży ośrodek gospodarczy w Toruniu, gdzie bezrobocie oscyluje w granicach 4%, więc tamtejszy rynek też kusi absolwentów kujawsko-pomorskich uczelni. Stopa bezrobocia dla całego województwa to 8,4%, czyli trochę powyżej średniej krajowej. Pokazuje to, że zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć pracę po ukończeniu renomowanej uczelni w Bydgoszczy lub w innej miejscowości. To sprawia, że na studiowanie w tym regionie decydują się nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również przyjezdne osoby.

W samej Bydgoszczy znajduje się kilka dużych zakładów pracy. Najbardziej znany z nich to PESA, czyli producent taboru tramwajowego i kolejowego o międzynarodowej renomie. Inne duże i nowoczesne zakłady to Atos Poland Global Services Sp. z o. o., Frosta, Schumacher Packaging, czy też Oponeo.pl S.A. W pobliskim Toruniu swoje siedziby mają między innymi Toruńskie Zakłady Opatrunkowe S.A., Thyssenkrupp Materials Poland S.A., Krajowa Spółka Cukrowa, czy też Apator S.A. Ponadto w województwie znajdują się takie firmy jak Anwil i PSH Lewiatan we Włocławku, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupa Polomarket, czy UMC Poland. W każdym z tych przedsiębiorstw niezbędni są wysokiej klasy specjaliści w zakresie zarządzania, informatyki, czy marketingu. To tylko kilka wybranych przykładów, rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim jest bardzo pozytywnie nastawiony na absolwentów, którzy się na nim pojawiają. Właśnie dlatego warto tu studiować.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję